"Store Selector", 'config_settings' => "Configuration Settings", 'config_enabled' => "Enabled", 'config_disabled' => "Disabled", 'config_status' => "Status", 'config_frontend' => "Front-end box", 'edit_config' => "Edit config", 'config_categories' => "Top level categories settings", 'config_cat_name' => "Category name", 'config_cat_skin' => "Category skin", 'no_cats' => "Store does NOT have top level category!", 'config_frontend_itemname' => "Front-end box items", 'itemname_cat' => "Categories", 'itemname_skin' => "Skins", 'config_hidetop' => "Hide top categories", 'config_sale_items' => "Sale Items In Box", 'sale_items' => "Sale Items", ); $modlang['admin']['nav'] = array ( '3rdparty' => "3rd Party", ); $lang['admin']['nav'] = array_merge($lang['admin']['nav'], $modlang['admin']['nav']); ?> " ", 'settings' => "", 'status' => "", 'num_file_fields' => " ", 'enabled' => "", 'disabled' => " ", 'edit_config' => " ", 'max_size'=> " ", 'max_size'=> " ", 'max_size_note'=>"Note: make sure this is less or equal to upload_max_filesize setting in your php.ini!", 'mime_types'=>"Allowed MIME types (separated by comas)", 'mime_types_note'=>"Note: Leave \"MIME types\" field blank if you don'w want to restrict what types of files can be uploaded. MIME types look like this: application/x-zip-compressed, compressed/zip; application/x-zip-compressed. You can find a list of common MIME types here: http://www.webmaster-toolkit.com/mime-types.shtml", 'file_uploader'=>" ", 'upload_file'=>" ", 'please_browse_files'=>" ", 'file_too_big'=>": %s %s
", 'file_already_exists'=>": %s , , .
", 'upload_failed'=>"
", 'not_valid_mime'=>" %s
", 'allowed_types'=>" ", 'file_upload_success'=>" : %s .
", 'close_window'=>" ", 'current_folder'=>':', 'folder_created'=>" :", 'folder_exists'=>" ", 'create_folder'=>" ", ); $modlang['admin']['nav'] = array( '3rdparty' => "3rd Party", 'create_folder'=>" ", ); $lang['admin']['nav'] = array_merge($lang['admin']['nav'], $modlang['admin']['nav']); ?> "Store Selector", 'config_settings' => "Configuration Settings", 'config_enabled' => "Enabled", 'config_disabled' => "Disabled", 'config_status' => "Status", 'config_frontend' => "Front-end box", 'edit_config' => "Edit config", 'config_categories' => "Top level categories settings", 'config_cat_name' => "Category name", 'config_cat_skin' => "Category skin", 'no_cats' => "Store does NOT have top level category!", 'config_frontend_itemname' => "Front-end box items", 'itemname_cat' => "Categories", 'itemname_skin' => "Skins", 'config_hidetop' => "Hide top categories", 'config_sale_items' => "Sale Items In Box", 'sale_items' => "Sale Items", ); $modlang['admin']['nav'] = array ( '3rdparty' => "3rd Party", ); $lang['admin']['nav'] = array_merge($lang['admin']['nav'], $modlang['admin']['nav']); ?> " ", 'settings' => "", 'status' => "", 'num_file_fields' => " ", 'enabled' => "", 'disabled' => " ", 'edit_config' => " ", 'max_size'=> " ", 'max_size'=> " ", 'max_size_note'=>"Note: make sure this is less or equal to upload_max_filesize setting in your php.ini!", 'mime_types'=>"Allowed MIME types (separated by comas)", 'mime_types_note'=>"Note: Leave \"MIME types\" field blank if you don'w want to restrict what types of files can be uploaded. MIME types look like this: application/x-zip-compressed, compressed/zip; application/x-zip-compressed. You can find a list of common MIME types here: http://www.webmaster-toolkit.com/mime-types.shtml", 'file_uploader'=>" ", 'upload_file'=>" ", 'please_browse_files'=>" ", 'file_too_big'=>": %s %s
", 'file_already_exists'=>": %s , , .
", 'upload_failed'=>"
", 'not_valid_mime'=>" %s
", 'allowed_types'=>" ", 'file_upload_success'=>" : %s .
", 'close_window'=>" ", 'current_folder'=>':', 'folder_created'=>" :", 'folder_exists'=>" ", 'create_folder'=>" ", ); $modlang['admin']['nav'] = array( '3rdparty' => "3rd Party", 'create_folder'=>" ", ); $lang['admin']['nav'] = array_merge($lang['admin']['nav'], $modlang['admin']['nav']); ?> Conergy Inverters, ìåôáôñïðåßò ôÜóåùò, áíáóôñïöåßò, DC/AC, ìåôáôñïðåáò, pure sine waves, êáèáñïý çìéôüíïõ.
:

[ | ]
 
.
0:
EUR0.00:
 
: 467
: 94
: Euro
 
 
 
Conergy Inverters

Conergy Inverters
: /Inverter Ìåôáôñïðåßò/Conergy Inverters
 
Conergy-MÉC350VA Conergy-MÉC350VA
350VA Êáèáñïý çìéôüíïõ 12V Þ  24V ôéìÞ ÷ùñßò ÖÐÁ The Conergy MIC series wins out fo…
EUR264.00
EUR199.00
Conergy MÉC700VA Conergy MÉC700VA
700VA Καθαροý ημιτüνου 12V Þ  24V τ&…
EUR454.00
EUR351.00
Conergy MIC1000VA Conergy MIC1000VA
1000VA Καθαροý ημιτüνου 12V Þ  24V τ…
EUR540.00
EUR416.00
Conergy MIC1500VA Conergy MIC1500VA
1500VA Êáèáñïý çìéôüíïõ 12V Þ  24V ôéìÞ ÷ùñßò ÖÐÁ The Conergy MIC series wins out f…
EUR769.00
EUR608.00
Xtender 3000-12 Xtender 3000-12
2500VA  12V / ìå åíóùìáôïìÝíï öïñôéóôÞ ìðáôáñéþí  0-160A ÔéìÞ ÷ùñßò …
EUR2702.00
EUR2149.00
Xtender 5000-24 Xtender 5000-24
4000VA  24V / ìå åíóùìáôïìÝíï öïñôéóôÞ ìðáôáñéþí  0-120A ÔéìÞ ÷ùñßò …
EUR3498.00
EUR2619.00
Xtender 6000-48 Xtender 6000-48
5000VA  48V / ìå åíóùìáôïìÝíï öïñôéóôÞ ìðáôáñéþí  0-100A ÔéìÞ ÷ùñßò …
EUR3979.00
EUR2970.00
Xtender 8000-48 Xtender 8000-48
7000VA  48V / ìå åíóùìáôïìÝíï öïñôéóôÞ ìðáôáñéþí  0-110A ÔéìÞ ÷ùñßò …
EUR4987.00
EUR3719.00
 
 
 
email email:
Email: